Inovace a udržitelnost

Výzkum a vývoj jsou jedny z našich klíčových aktivit. Inovativní přístupy uplatňujeme nejen u neustálého vývoje optimalizovaných polymerních materiálů, ale velký důraz je kladen i na recyklované materiály a možnosti uplatnění recyklátů v průmyslové praxi.

Díky tomu získává spojení inovace a udržitelnosti zcela jiný rozměr.

Specializovaná laboratoř

Samostatné vývojové oddělení disponuje zpracovatelskou laboratoří s pokročilým technologickým zázemím, které umožňuje pracovat s širokou škálou termoplastických materiálů.

 

Vývoj materiálů na míru

V rámci aplikovaného výzkumu se zabýváme modifikacemi a úpravou vlastností termoplastických kompaundů a pokročilých kompozitních systémů.

 

Zakázková výroba a testování

Pro naše zákazníky realizujeme malosériovou zakázkovou výrobu pro nízko-objemové projekty s využitím vysoce specializovaných materiálů.

Výzkum a spolupráce

Zaměřujeme se na pokročilé materiály s vysokým potenciálem uplatnění v plastikářském průmyslu. Spolupracujeme s výzkumnými institucemi a univerzitami. Věnujeme se recyklovaným materiálům.

Specializovaná laboratoř

Naše R&D oddělení disponuje pokročilým poloprovozním dvoušnekovým kompaunderem s variabilními možnostmi dávkování aditiv a plniv, a to v jakékoliv formě.

Nedílnou součástí je i analytická laboratoř, kde provádíme hodnocení materiálového a chemického složení termoplastů a jejich příměsí, fyzikálně-chemické testy materiálů a hodnocení degradací termoplastů.

Velmi úzce spolupracujeme s akreditovanou laboratoří Testpolymer EU s.r.o., která nám poskytuje měření širokého spektra materiálových zkoušek.

Naším primárním cílem je efektivní materiálový a technologický rozvoj aplikovatelný přímo do průmyslové praxe.

Nedílnou součástí naší práce je důraz na využití recyklovaných surovin a jejich zhodnocování v rámci zpracovatelského řetězce.

Vývoj materiálů na míru

Námi vyvíjené materiály najdou uplatnění ve speciálních a technicky náročných aplikacích napříč průmyslovým spektrem.

Pomocí cílených aditivací a materiálových modifikací upravujeme materiály z pohledu retardace hoření, odformování, zlepšené stability vůči chemickým a fyzikálním jevům a jiných procesních, reologických, vzhledových, mechanických a fyzikálně-chemických vlastností.

Díky těmto specifickým úpravám současně neustále rozšiřujeme portfolium produkovaných materiálů.

Současně se zabýváme i vývojem materiálových předsměsí (masterbatches) a nastavováním barevných odstínů kompaundů na míru. Velké úsilí věnujeme i přírodním plnivům a rozvoji kompaundů na bázi biopolymerů.

Zakázková výroba a testování

Materiály z naší malosériové produkce jsou využívány v technicky nejnáročnějších průmyslových aplikacích, např. v elektrotechnice, automotive, letecké technice, nebo v oblasti 3D tisku.

Mimo zakázkovou výrobu realizujeme i zákaznické testy zpracovatelských vlastností, recyklační testy, analýzy degradace, identifikace kontaminací a technologické zkoušky.

Fosforescentní kompaundy

Kompaundy pro 3D tisk

Vodivé kompaundy

Biopolymerní kompaundy

Kompaundy s retardéry hoření

Výzkumné aktivity a spolupráce s univerzitami

Naši odborníci se zapojují do výzkumných aktivit na národní a mezinárodní úrovni. Spolupracují jak s komerční sférou, tak s univerzitami a výzkumnými institucemi.

Vybrané projekty a výzkumné granty

Projekt OP PIK INOVACE VII č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019931, období realizace 2020 – 2022
Zpracování a využití uhlíkových recyklátů při výrobě speciálních kompozitů využitelných především v automobilovém a leteckém průmyslu.

Projekt TAČR Zéta TJ01000320
Recyklace odpadních polykarbonátů a vývoj pokročilých termoplastických blendů s podílem polykarbonátů využitelných v primárních výrobních aplikacích

Projekt MPO č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009606
Zhodnocování technologických a zpracovatelských vlastností odpadních polyolefinů

Napište našim vývojářům

Jsme připraveni odpovědět na vaše odborné dotazy týkající se námi vyvíjených a vyráběných materiálů.